Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Studio OSM, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 66911192, gevestigd te Soest, hierna te noemen OSM.

1. Definities

Verstaan wordt onder:

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de OSM.

1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurontwerper – opdrachtgever, zoals opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals (BSN Crisp).

1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel OSM.

1.4 OSMt: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en OSM tot stand is gekomen.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan OSM heeft verleend.

1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.

1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en OSM.

2.2 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en OSM is overeengekomen.

2.3 Ook al verlangt OSM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt OSM het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van OSM zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.

3.2 OSM kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is OSM daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als OSM dat aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht OSM niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en OSM zijn overeengekomen.

4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en OSM voor zover mogelijk en relevant over:

a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;

b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zullen worden;

c. het tijdschema waarbinnen OSM de werkzaamheden uitvoert;

d. een betalingsschema;

e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;

f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en OSM plaatsvindt;

g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).

4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.

4.4 Het staat opdrachtgever en OSM vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 OSM bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan OSM aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te treden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met OSM.

4.9 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan OSM onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt OSM hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. OSM is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

 

5. Verplichtingen van OSM

5.1 OSM neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. OSM zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

5.2 OSM is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover OSM weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3 OSM houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4 OSM houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6 OSM deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen bevoegd zijn de OSM te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van OSM vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan OSM ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is OSM gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die OSM produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

6.4 De opdrachtgever is verplicht OSM te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5 De opdrachtgever stelt OSM zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6 De opdrachtgever verricht de aan OSM verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart OSM of door OSM ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door OSM gegeven advies.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 OSM is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als:

a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en

b) de opdrachtgever OSM schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en

c) OSM de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd

7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat OSM tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.4 Is OSM volgens artikel 5.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.5 De door OSM te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft OSM een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij OSM protesteert.

7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming is geprotesteerd.

7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.9 Elke aansprakelijkheid van OSM vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.

 

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1 Opdrachtgever en OSM hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen op grond van:

8.2 vertraging of onderbreking van de opdracht; als deze zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen.

8.3 toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of OSM; als deze voorkomen of vermeden had kunnen worden volgen de normale regels van oplettendheid. Bij OSM is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming als die voorkomen had kunnen worden als OSM over de vereiste vakkennis en middelen had beschikt. Is schade ontstaan door de toerekenbare tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7.

8.4 overmacht; is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer.

8.5 financieel onvermogen; indien de opdrachtgever of OSM surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.6 wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.

8.7 overlijden; Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.

8.8 arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon; dan geeft dit de opdrachtgever het recht de opdracht op te zeggen.

8.9 De partij aan wiens kant de bovengenoemde grond(en) zich voor doet, is bevoegd de opdracht schriftelijk op te zeggen. onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat.

8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever OSM te betalen:

a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en

b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die OSM ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.

8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.

8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van OSM slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van OSM.

8.13 OSM kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt. 8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering dan mag de opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van OSM gebruiken. Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.

8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als OSM heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

8.16 Wordt de opdracht opgezegd door OSM op een grond die bij OSM ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan OSM te betalen. Het bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of overlijden.

8.17 Als OSM de opdracht zonder grond of op een grond die bij OSM ligt heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van OSM (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van OSM zich daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet verschuldigd.

8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op een grond gelegen bij OSM.

8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

 

9. Eigendoms- en auteursrecht van OSM

9.1 Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en OSM is Nederlands recht van toepassing

9.2 OSM heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen.

9.3 In het kader van de opdracht door OSM tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover OSM heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

9.4 Ook nadat OSM toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt OSM de volgende rechten:

a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;

b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;

c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker.

9.6 OSM mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

9.7 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van OSM opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

 

10. Financiële bepalingen

10.1 De in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen bevatten geen omzetbelasting.

10.2 Het honorarium is de vergoeding die OSM toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

10.3 Onder bijkomende kosten vallen onder andere onvoorziene kosten, decoratiematerialen en overige artikelen die nodig zijn deze opdracht uit te voeren.

10.4 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van OSM en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld.

10.5 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van OSM verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.6 Naast het honorarium overlegt OSM altijd eerst de bijkomende kosten. Deze kunnen een afwijking hebben van 10%. Indien dit bedrag hoger zal zijn, gaat dit te allen tijde eerst in overleg.

10.6 OSM factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.

10.7 Als OSM met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is OSM te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6 Voor wijzigingen die OSM moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van OSM, leiden in overleg tot herziening van de kosten.

10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan OSM, dan is de opdrachtgever verplicht OSM het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

10.9 OSM heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.10 Betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na verzending, tenzij anders is overeengekomen.

10.11 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is OSM gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten. Mits anders schriftelijk overeengekomen is.

10.12 Voor de bepaling van het geen de opdrachtgever aan OSM verschuldigd is uit hoofde van de aan OSM verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van OSM bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.13 Alle door OSM gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en OSM is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en OSM wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Klachtenregeling

12.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan OSM kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal OSM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door OSM worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. OSM zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.